ماه

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
ماه

فهرست میراث جهانی یونسکو

ماه (Luna) is the Earth's solitary natural satellite, roughly 385,000 kilometers away. It has roughly 38,000,000 square kilometers of surface area, and is not believed to harbor any life.

دریافت در[ویرایش]

دریافت اطراف[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

انجام دادن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

نوشیدن[ویرایش]

خوابیدن[ویرایش]

ایمن ماندن[ویرایش]

سالم ماندن[ویرایش]

بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به شهر ماه است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!