پودمان:Wikibase

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نماد توضیحات توضیحات پودمان[ایجاد]
-- Module:Wikibase
function getId( id )
  if not mw.wikibase then
      return "wikibase module not found"
  end
  
  if id then return id end
  
  entity = mw.wikibase.getEntityObject()
  if not entity then return nil end
  return entity.id
end

-- Returns the link corresponding to the code provided.
function sitelink(dbname)
  if dbname==nil or dbname=='' then
    return ''
  end
  local sl = mw.wikibase.getEntityObject()
  if sl and sl.sitelinks[dbname] then
    return sl.sitelinks[dbname].title
  end
  return ''
end

-- Returns the corresponding geographical coordinates of the item
function coords(typ,fallback)
  if fallback~=nil and fallback~='' and string.match(fallback, '^<%!%-%-.*%-%->$')==nil then
    return fallback
  end
  local item = mw.wikibase.getEntityObject()
  if item~=nil and item.claims~=nil then
    local coords = item.claims.P625
    if coords~=nil and coords[1]~=nil and coords[2]==nil then
      return coords[1].mainsnak.datavalue.value[typ]
    end
  end
  return ''
end

-- Returns the most updated info from a series of statements
function updated(item,prop,frame)
  if item~=nil then
    local claims = item.claims
    if claims~=nil and claims[prop]~=nil then
      for index,claim in pairs(claims[prop]) do
        local qual = claim.qualifiers
        if qual==nil or qual.P582==nil then
          -- P582 è la data di fine, significa che non è il valore attuale
          local val = claim.mainsnak.datavalue.value
          if val['numeric-id']~=nil then
            local id = 'Q'..val['numeric-id']
            local sl = mw.wikibase.sitelink(id)
            local lb = mw.wikibase.label(id)
            if sl~=nil and sl~='' then
              return frame:preprocess('[['..sl..'|'..lb..']]')
            end
            return lb
          end
          return val
        end
      end
    end
  end
  return ''
end

local p = {}

-- Returns the ID number of the data item linked to the current page.
function p.id(frame)
  id = getId(frame.args[1])
  if id == nil then
      return "(no element found)"
  end
  return id
end


-- Returns the ID number of the data item linked to the current page in the form of a link to Wikidata.
function p.idLink(frame)
  id = getId(frame.args[1])
  if id == nil then
      return "(no element found)"
  end
  return "[[d:" .. id .. "|" .. string.upper(id) .. "]]"
end


-- Returns the label of the data item.
function p.label(frame)
  id = getId(frame.args[1])
  if id == nil then
      return "(no element found)"
  end
  return mw.wikibase.label( id )
end
 
-- Returns the local page of the data item provided.
function p.page(frame)
  id = getId(frame.args[1])
  if id == nil then
      return "(no element found)"
  end
  return mw.wikibase.sitelink( id )
end

-- Returns the link corresponding to the code provided.
function p.sitelink(frame)
  return sitelink(frame.args.dbname or frame.args[1])
end

-- Returns the corresponding link to Wikipedia in English.
function p.enwikilink(frame)
  if frame.args[1]~=nil and frame.args[1]~='' then
    return frame.args[1]
  end
  local sl = sitelink('enwiki')
  if sl~=nil and sl~='' then
    return sl
  end
  local t = mw.title.getCurrentTitle().text
  if t~=nil and t~='' then
    return t
  end
  return ''
end

-- Returns the Commons category of the data item.
function p.commonslink(frame)
  if frame.args[1]~=nil and frame.args[1]~='' then
    return 'Category:'..frame.args[1]
  end
  local item = mw.wikibase.getEntityObject()
  if item~=nil and item.claims~=nil then
    local cat = item.claims.P373
    if cat~=nil and cat[1]~=nil and cat[2]==nil and cat[1].mainsnak.datavalue.value~=nil then
      return 'Category:'..(cat[1].mainsnak.datavalue.value)
    end
  end
  local t = mw.title.getCurrentTitle().text
  if t~=nil and t~='' then
    return 'Category:'..t
  end
  return ''
end

-- Returns the name of the capital or main city.
function p.capital(frame)
  if frame.args[1]~=nil and frame.args[1]~='' then
    return frame.args[1]
  end
  local item = mw.wikibase.getEntityObject()
  return updated(item,'P36',frame)
end

function p.capoluogo(frame)
  return p.capital(frame)
end

function p.valuta(frame)
  if frame.args[1]~=nil and frame.args[1]~='' then
    return frame.args[1]
  end
  local item = mw.wikibase.getEntityObject()
  return updated(item,'P38',frame)
end

function p.flag(frame)
  if frame.args[1]~=nil and frame.args[1]~='' then
    return frame.args[1]
  end
  local item = mw.wikibase.getEntityObject()
  return updated(item,'P41',frame)
end

-- Restituisce l'etichetta dell'elemento rappresentante la bandiera relativa all'elemento dell'articolo
function p.bandiera_titolo(frame)
  local item = mw.wikibase.getEntityObject()
  if item~=nil then
    local claims = item.claims
    if claims~=nil and claims.P163~=nil and claims.P163[1]~=nil and claims.P163[2]==nil then
      return mw.wikibase.label('Q'..claims.P163[1].mainsnak.datavalue.value['numeric-id'])
    end
  end
  return mw.title.getCurrentTitle().text..' - Bandiera'
end

-- Restituisce la latitudine corrispondente all'articolo.
function p.latitude(frame)
  return coords('latitude',frame.args[1])
end

-- Restituisce la longitudine corrispondente all'articolo.
function p.longitude(frame)
  return coords('longitude',frame.args[1])
end

function p.disambig(frame)
 local item = mw.wikibase.getEntityObject()
 if item~=nil and item.descriptions~=nil then
  local desc = item.descriptions.en
  if desc~=nil and desc.value~=nil and desc.value:lower():find('disambiguation page')~=nil then
   return true
  end
 end
 return false
end
function p.instanceof(arg)
 arg = tonumber(arg.args[1] or arg)
 if item and item.claims and item.claims.P31 then
  local claims = item.claims.P31
  for index, claim in pairs(claims) do
   if claim.mainsnak and claim.mainsnak.datavalue then
    local val = claim.mainsnak.datavalue.value
    if val and val['numeric-id'] and arg == val['numeric-id'] then
     return true
    end
   end
  end
 end
 return false
end

function p.relatedsites(frame)
 id = getId(frame.args[1])
 entity = mw.wikibase.getEntityObject(id)
 out = '<div id="relatedsites" style="display: none;">'
 if entity ~= nil then
  if entity.claims ~= nil then
   local comcat = entity.claims.P373
   if comcat ~= nil and comcat[1] ~= nil and comcat[2] == nil and comcat[1].mainsnak.datavalue.value ~= nil then
    out = out .. '<span data-dbname="comcat" data-val="' .. comcat[1].mainsnak.datavalue.value .. '">&nbsp;</span>'
   end
  end
  if entity.sitelinks['enwiki'] ~= nil then
   out = out .. '<span data-dbname="enwiki" data-val="' .. entity.sitelinks['enwiki'].title .. '">&nbsp;</span>'
  end
  if entity.sitelinks['fawiki'] ~= nil then
   out = out .. '<span data-dbname="fawiki" data-val="' .. entity.sitelinks['fawiki'].title .. '">&nbsp;</span>'
  end
 end
 out = out .. '</div>'
 return out
end

return p