پودمان:Numeral converter

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نماد توضیحات توضیحات پودمان[ایجاد]
local E = {}

function E.convert_template(frame)
  return E.convert(frame.args[1], frame.args[2])
end

function E.convert(lang, text)
  text = tostring(text)
  
  if lang == "fa" or lang == "ur" or lang == "mzn" or lang == "glk" then -- برای فارسی، اردو، مازندرانی، گیلکی
    text = mw.ustring.gsub(text, "[0٠]", "۰")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[1١]", "۱")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[2٢]", "۲")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[3٣]", "۳")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[4٤]", "۴")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[5٥]", "۵")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[6٦]", "۶")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[7٧]", "۷")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[8٨]", "۸")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[9٩]", "۹")
  elseif lang == "ar" or lang == "ckb" or lang == "ks" then -- برای عربی، کردی سورانی، کشمیری
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۰0]", "٠")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۱1]", "١")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۲2]", "٢")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۳3]", "٣")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۴4]", "٤")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۵5]", "٥")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۶6]", "٦")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۷7]", "٧")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۸8]", "٨")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۹9]", "٩")
  elseif lang and lang ~= "" then -- برای همهٔ زبان‌های دیگر
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۰٠]", "0")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۱١]", "1")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۲٢]", "2")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۳٣]", "3")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۴٤]", "4")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۵٥]", "5")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۶٦]", "6")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۷٧]", "7")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۸٨]", "8")
    text = mw.ustring.gsub(text, "[۹٩]", "9")
    text = mw.ustring.gsub(text, "٫", ".")
  end

  return text
end

E.nums = {["۰"]="0",["۱"]="1",["۲"]="2",["۳"]="3",["۴"]="4",["۵"]="5",["۶"]="6",["۷"]="7",["۸"]="8",["۹"]="9"}

function E.to_en(frame)
	txt = tostring(frame.args[1])
	for k, v in pairs(E.nums) do
		txt = mw.ustring.gsub(txt,k,v)
	end
	txt = mw.ustring.gsub(txt,"٫",".")
	return txt
end

function E.to_fa(frame)
	txt = tostring(frame.args[1])
	for k, v in pairs(E.nums) do
		txt = mw.ustring.gsub(txt,v,k)
	end
	txt = mw.ustring.gsub(txt,"\\.","٫")
	return txt
end

return E