ویکی‌سفر:AutoWikiBrowser/Typos

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر

الگو:وسط‌چینالگو:قلم رنگ

برای استفاده از عبارت‌های باقاعدهٔ زیر در زمان ویرایش با ویرایشگر خودکار باید در برگهٔ Option گزینهٔ Regex Typo Fixing را فعال کنید.

اصلاح فاصلهٔ مجازی و فاصله[ویرایش]

<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="\r" replace=""/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="[\u0085\u00A0\u1680\u180E\u2000-\u200A\u2028\u2029\u202F\u205F\u3000]" replace=" "/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="\u200c{2,}" replace="\u200c"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="([ء-ٕپچژگکكڪﻙﻚیﻱﻲكﮑﮐﮏﮎﻜﻛﻚﻙىﻯيہەھﻰ-ﻴ] *)(\u200F|\u200E)+( *[ء-ٕپچژگکكڪﻙﻚیﻱﻲكﮑﮐﮏﮎﻜﻛﻚﻙىﻯيہەھﻰ-ﻴ])" replace="$1\u200c$3"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="([ء-ٕپچژگکكڪﻙﻚیﻱﻲكﮑﮐﮏﮎﻜﻛﻚﻙىﻯيہەھﻰ-ﻴ])¬(?=[ء-ٕپچژگکكڪﻙﻚیﻱﻲكﮑﮐﮏﮎﻜﻛﻚﻙىﻯيہەھﻰ-ﻴ])" replace="$1\u200c"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="أء" replace="اء"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="ؤء" replace="ؤ"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="ئء" replace="یء"/> 
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="درباره\s(ام|ات|اش|مان|تان|شان|ای)(\s|$)" replace="درباره‌$1$2"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="درباره\s" replace="دربارهٔ "/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="سؤ ?استفاده" replace="سوءاستفاده"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="ه[\u200c\u200e\s]*[ءٔ]([\s\n])" replace="هٔ$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="ه[\u200c\u200e\s]+ی([\s\n])" replace="هٔ$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="ه\u200c[ئی]ی" replace="ه\u200cای"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="ۀ(?![\s\n])" replace="هٔ "/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="(ۀ|هٓ)" replace="هٔ"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="([۰-۹0-9إأةؤورزژاآدذ،؛,\:«»\\\/@#$٪×\*\(\)ـ\-=\|ء])\u200c" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="([\n\s\[\.،«»\:\(\)\؛\؟\?\;\$\!\@\-\=\+\\\|])\u200c" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="([\n\s]\[\[)\u200c" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="([\s\n])([\u200c\u200e])" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="([\u200c\u200e])([\s\n])" replace="$2"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="([\w])\u200c" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="\u200c([ء\n\s\[\]\.،«»\:\(\)\؛\؟\?\;\$\!\@\-\=\+\\\|])" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="\u200c([\w])" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="\u200c(\]\][\s\n])" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح نویسه فاصله مجازی و فاصله" find="صفحه(\\s|)([۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹]+)(\\n|\\.|\\,|\\||\\<)" replace="صفحهٔ $2$3"/>

اصلاح زیربخش و پانویس[ویرایش]

<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\<(?:\s*)references?(?:\s*\/|\s*\/\s*)\>" replace="{{پانویس}}"/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\{\{(?:[Rr]eflist|[Rr]eferences?|پانویس[‌ ]?ها)(?=\||\})" replace="{{پانویس"/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\{\{راست(| |‌)چین\}\}\s*\{\{پانویس(.*?)\}\}\s*\{\{(پایان راست(| |‌)چین|پایان)\}\}" replace="{{پانویس$2}}"/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\{\{چپ(| |‌)چین\}\}\s*\{\{پانویس(.*?)\}\}\s*\{\{(پایان چپ(| |‌)چین|پایان)\}\}" replace="{{پانویس$2|چپ‌چین=بله}}"/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\<small\>\s*\{\{پانویس(.*?)\}\}\s*\<\/small\>" replace="{{پانویس$1|اندازه=کوچک}}"/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="(({\{پانویس.*?\}\})(\n|)){1,}" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\=\s*لیست\s*\=" replace="= فهرست ="/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\=\s*(?:[gG]allery|نگارستان|گالری (تصویر|عکس|))\s*\=" replace="= نگارخانه ="/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\=\s*(?:بیوگرافی|زندگینامه)\s*\=" replace="= زندگی‌نامه ="/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\=\s*(?:[eE]xternal links|لینک‌?های بیرونی|پیوندهای خارجی|لینک‌?های خارجی|پیوندهای بیرونی)\s*\=" replace="= پیوند به بیرون ="/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\=\s*(?:[nN]otes|[fF]ootnotes?|پاورقی|پاورقی‌ها|پانویس‌ها)\s*\=" replace="= پانویس ="/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\=\s*(?:[Ss]ee [Aa]lso|همچنین ببینی[مد]|بیشتر ببینی[مد]|بیشتر بخوانی[مد]|همچنین نگاه کنید|بیشتر بدانی[مد]|مراجعات مرتبط|جستار وابسته|مطلب مرتبط|مطالب مرتبط|مطالعه بیشتر|جستارهای مشابه)\s*\=" replace="= جستارهای وابسته ="/>
<Typo word="اصلاح زیربخش و پانویس" find="\=\s*(?:منبع|منبع[‌ ]?ها|رفرنس|رفرنس[‌ ]?ها|ارجاع[‌ ]?ها|ارجاع|مرجع[‌ ]?ها|رفرنس|برگرفته از|مراجع|منابع و یادداشت[‌ ]?ها|منبع|مرجع|ماخذ|منابع و ماخذ|منابع و پانویس‌ها|فهرست مراجع|لیست مراجع|فهرست ارجاع[‌ ]?ها|فهرست ارجاع|[rR]eferences)\s*\=" replace="= منابع ="/>

اصلاح ویکی‌متن[ویرایش]

<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="(\<ref.*?\>) ?(\[|)www\." replace="$1$2http://www."/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="\[\[ ?(https?\:\/\/.*?) ?\]\]" replace="[$1]"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="\[\[ ?(\/\/.*?) ?\]\]" replace="[$1]"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="(https?:\/?\/?){2,}" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="^ +(\=+.*?\=+)" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="\[\[\|" replace="[["/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="(\< *\/ *br *\>|\< *br *\\ *\>|\< *br *\. *\>)" replace="<br/>"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="(\<br *\/\>|\{\{سخ\}\})([\r\n])(\*|\#|\=\=)" replace="$2$3"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="\[\[(.*?)\{\{\!\}\}(.*?)\]\]" replace="[[$1|$2]]"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="\[\[(رده|الگو|ویکی\u200cپدیا)\: +" replace="[[$1:"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="[\n\s]*\{\{[•·ن](w?)\}\}\s*" replace="{{•$1}} "/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find=" *(<\/? ?br ?\/?>|\{\{بر\}\}) *" replace="{{سخ}}"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="(\n?)\s+?<\/ref>" replace="$1</ref>"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="^(\={2,}) +[\:,;>&\^#@•→←↔↑↓—–…~٫،؛ٔ]" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="[\:,;<&\^#@•→←↔↑↓—–…~٫،؛ٔ] +(\={2,})$" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="^(\={2,}\s*)(«)([^\n«»]*?)(»)(\s*\={2,})" replace="$1 $3 $5"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="^(\={2,}) *'+(.*?)'+ *(\={2,})/m" replace="$1 $2 $3"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="^[•●⚫⬤]/m" replace="*"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="^#\s*(REDIRECT|تغییر[ _]?مسیر)" replace="#تغییرمسیر"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="^#تغییرمسیر(?=\S)" replace="#تغییرمسیر "/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="(\={2,}) *([^\n\r]*?) *(\={2,})" replace="$1 $2 $3"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="\[\[(\s*)(.*?)(\s*)\]\]" replace="$1[[$2]]$3"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="\{\{(\s*)(.*?)(\s*)\}\}" replace="{{$2}}"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="(\{\{فم\}\}|\&zwnj\;|\u200c+)" replace="\u200c"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find=" *((?:<ref[^\/]*?>.*?<\/ref>)+)([\.،,:])?" replace="$2$1"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="([^.])([\.،,:]){2}((?:<ref[^\/]*?>.*?<\/ref>)+)" replace="$1$2$3"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find=" *((?:<ref[^\/]*?\/>)+)([\.،,:])" replace="$2$1"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="([^.])([\.،,:]){2}(((?:<ref[^\/]*?\/>)+)+)" replace="$1$2$3"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="\{\{(?:DEFAULTSORT|[Dd]efaultsort|ترتیب|ترتیب[‌ ]پیش[‌ ]?فرض) *[|:] *(?=.*?}})" replace="{{ترتیب‌پیش‌فرض:"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="(\{\{ترتیب‌پیش‌فرض\:)\s" replace="$1"/>
<Typo word="اصلاح ویکی‌متن" find="\*(\s+|\n)?\{\{پانویس" replace="{{پانویس"/>

اصلاح عبارت[ویرایش]

<Typo word="افزودن فاصلهٔ مجازی" find="\bنرم\sافزار\b" replace="نرم‌افزار"/>
<Typo word="احمدی‌نژاد" find="احمدی نژاد" replace="احمدی‌نژاد"/>
<Typo word="جابه‌جا" find="جا ?به جا" replace="جابه‌جا"/>
<Typo word="جابه‌جا" find="جا به‌جا" replace="جابه‌جا"/>
<Typo word="بی‌بی‌سی" find="بی بی سی" replace="بی‌بی‌سی"/>
<Typo word="می‌سی‌سی‌پی" find="می سی سی پی" replace="می‌سی‌سی‌پی"/>
<Typo word="ویژگی" find="ویژه‌گی" replace="ویژگی"/>
<Typo word="دائرةالمعارف" find="دایر[هة] ?المعارف" replace="دائرةالمعارف"/>
<Typo word="تأیید" find="ت[اأ]ئید" replace="تأیید"/>
<Typo word="بقیةالله" find="بقیه‌الله" replace="بقیةالله"/>
<Typo word="بقیةالله" find="بقی[هة] الله" replace="بقیةالله"/>
<Typo word="دکمه" find="دگمه" replace="دکمه"/>
<Typo word="وهله" find="وحله" replace="وهله"/>
<Typo word="دیدگاه" find="نقطه‌نظر" replace="دیدگاه"/>
<Typo word="به‌ناچار" find="ناچاراً" replace="به‌ناچار"/>
<Typo word="به‌ناچار" find="ناچارا" replace="به‌ناچار"/>
<Typo word="منی" find="منیت" replace="منی"/>
<Typo word="منی" find="منیٔت" replace="منی"/>
<Typo word="فرایند" find="فرآیند" replace="فرایند"/>
<Typo word="فرایندها" find="فرآیندها" replace="فرایندها"/>
<Typo word="کارایی" find="کارآیی" replace="کارایی"/>
<Typo word="ملاحظه" find="ملاحضه" replace="ملاحظه"/>
<Typo word="میلیون" find="ملیون" replace="میلیون"/>
<Typo word="میلیارد" find="ملیارد" replace="میلیارد"/>
<Typo word="مطمئن" find="مطمعن" replace="مطمئن"/>
<Typo word="مرحمت" find="مرهمت" replace="مرحمت"/>
<Typo word="مرهم" find="مرحم" replace="مرهم"/>
<Typo word="محسوب" find="محصوب" replace="محسوب"/>
<Typo word="مزبور" find="مذبور" replace="مزبور"/>
<Typo word="متأسفانه" find="متعصفانه|متاصفانه" replace="متأسفانه"/>
<Typo word="متغیر" find="متغییر" replace="متغیر"/>
<Typo word="لشکر" find="لشگر" replace="لشکر"/>
<Typo word="لهجه" find="لحجه" replace="لهجه"/>
<Typo word="گاهی" find="گاهاً" replace="گاهی"/>
<Typo word="گاهی" find="گاها" replace="گاهی"/>
<Typo word="کهگیلویه" find="کهکیلویه" replace="کهگیلویه"/>
<Typo word="غائله" find="قائله" replace="غائله"/>
<Typo word="فارغ‌التحصیل" find="فارق‌التحصیل" replace="فارغ‌التحصیل"/>
<Typo word="علاءالدین" find="علاالدین" replace="علاءالدین"/>
<Typo word="الم‌شنگه" find="علم‌شنگه" replace="الم‌شنگه"/>
<Typo word="غلتاندن" find="غلطاندن" replace="غلتاندن"/>
<Typo word="ضبط" find="ظبط" replace="ضبط"/>
<Typo word="تنبور" find="طنبور" replace="تنبور"/>
<Typo word="تپش" find="طپش" replace="تپش"/>
<Typo word="زمینه" find="ضمینه" replace="زمینه"/>
<Typo word="ضخامت" find="زخامت|ذخامت" replace="ضخامت"/>
<Typo word="ضخیم" find="زخیم|ذخیم" replace="ضخیم"/>
<Typo word="صفحه" find="صحفه" replace="صفحه"/>
<Typo word="سفارشی" find="سفارشاً" replace="سفارشی"/>
<Typo word="سفارشی" find="سفارشا" replace="سفارشی"/>
<Typo word="سرلشکر" find="سرلشگر" replace="سرلشکر"/>
<Typo word="سپاسگزار" find="سپاسگذار" replace="سپاسگزار"/>
<Typo word="ساطع" find="ساتع" replace="ساطع"/>
<Typo word="زندگی" find="زنده‌گی" replace="زندگی"/>
<Typo word="زبانی" find="زباناً" replace="زبانی"/>
<Typo word="زبانی" find="زبانا" replace="زبانی"/>
<Typo word="رهبری" find="رهبریت" replace="رهبری"/>
<Typo word="درباره" find="در باره" replace="درباره"/>
<Typo word="دوگانگی" find="دوئیت" replace="دوگانگی"/>
<Typo word="داوطلبان" find="داوطلبین" replace="داوطلبان"/>
<Typo word="خشنود" find="خوشنود" replace="خشنود"/>
<Typo word="خوبی" find="خوبیت" replace="خوبی"/>
<Typo word="خانواده" find="خوانواده" replace="خانواده"/>
<Typo word="خاستگاه" find="خواستگاه" replace="خاستگاه"/>
<Typo word="خورشید" find="خرشید" replace="خورشید"/>
<Typo word="خوردن" find="خردن" replace="خوردن"/>
<Typo word="خوانند" find="خانند" replace="خوانند"/>
<Typo word="خوابیدن" find="خابیدن" replace="خوابیدن"/>
<Typo word="حضور" find="حظور" replace="حضور"/>
<Typo word="حضرت" find="حظرت" replace="حضرت"/>
<Typo word="حتی‌الامکان" find="حدلامکان" replace="حتی‌الامکان"/>
<Typo word="حاضر" find="حاظر" replace="حاضر"/>
<Typo word="چهارم" find="چهارماً" replace="چهارم"/>
<Typo word="چهارم" find="چهارما" replace="چهارم"/>
<Typo word="چهارشنبه" find="چارشنبه" replace="چهارشنبه"/>
<Typo word="جانی" find="جاناً" replace="جانی"/>
<Typo word="توجیه" find="توجیح" replace="توجیه"/>
<Typo word="توزیع" find="توضیع" replace="توزیع"/>
<Typo word="تلویزیون" find="تلوزیون" replace="تلویزیون"/>
<Typo word="تظاهر" find="تضاهر" replace="تظاهر"/>
<Typo word="ترجیح" find="ترجیه" replace="ترجیح"/>
<Typo word="پنج" find="پنچ" replace="پنج"/>
<Typo word="پزشکی" find="پزشگی" replace="پزشکی"/>
<Typo word="پروفسور" find="پرفسور" replace="پروفسور"/>
<Typo word="پاتوق" find="پاتوغ" replace="پاتوق"/>
<Typo word="بی‌محابا" find="بی‌مهابا" replace="بی‌محابا"/>
<Typo word="بنیانگذار" find="بنیانگزار" replace="بنیانگذار"/>
<Typo word="بلغور" find="بلقور" replace="بلغور"/>
<Typo word="بالاخره" find="بلاخره" replace="بالاخره"/>
<Typo word="برخاستن" find="برخواستن" replace="برخاستن"/>
<Typo word="برخاست" find="برخواست" replace="برخاست"/>
<Typo word="بدی" find="بدیت" replace="بدی"/>
<Typo word="باتلاق" find="باطلاق" replace="باتلاق"/>
<Typo word="بازرسان" find="بازرسین" replace="بازرسان"/>
<Typo word="بارگذار" find="بارگزار" replace="بارگذار"/>
<Typo word="باجناغ" find="باجناق" replace="باجناغ"/>
<Typo word="باباغوری" find="باباقوری" replace="باباغوری"/>
<Typo word="آروغ" find="آروق" replace="آروغ"/>
<Typo word="انضباط" find="انظباط" replace="انضباط"/>
<Typo word="التفات" find="التفاط" replace="التفات"/>
<Typo word="بهتر" find="افضل‌تر" replace="بهتر"/>
<Typo word="افسنتین" find="افسنطین" replace="افسنتین"/>
<Typo word="داناتر" find="اعلم‌تر" replace="داناتر"/>
<Typo word="اتو" find="اطو" replace="اتو"/>
<Typo word="اتراق" find="اطراق" replace="اتراق"/>
<Typo word="اتاق" find="اطاق" replace="اتاق"/>
<Typo word="اسطرلاب" find="اصطرلاب" replace="اسطرلاب"/>
<Typo word="ارتقا" find="ارتقاع" replace="ارتقا"/>
<Typo word="اختاپوس" find="اختاپوث" replace="اختاپوس"/>
<Typo word="ابوالفضل" find="ابولفضل" replace="ابوالفضل"/>
<Typo word="امپراتور" find="امپراطور" replace="امپراتور"/>
<Typo word="آذوقه" find="آزوقه" replace="آذوقه"/>
<Typo word="زکام" find="ذکام" replace="زکام"/>
<Typo word="بگیر ببند" find="بگیر و ببند" replace="بگیر ببند"/>
<Typo word="سازوکار" find="ساز و کار" replace="سازوکار"/>
<Typo word="جربحث" find="جر و بحث" replace="جربحث"/>
<Typo word="خواربار" find="خوار و بار" replace="خواربار"/>
<Typo word="حجم‌ها" find="احجام" replace="حجم‌ها"/>
<Typo word="قشرها" find="اقشار" replace="قشرها"/>
<Typo word="لازم است ذکر شود" find="لازم به ذکر است" replace="لازم است ذکر شود"/>
<Typo word="به دلیل" find="بدلیل" replace="به دلیل"/>
<Typo word="آن را" find="آن‌را" replace="آن را"/>
<Typo word="این را" find="این‌را" replace="این را"/>
<Typo word="هیئت" find="هیات" replace="هیئت"/>
<Typo word="هیئت" find="هیأت" replace="هیئت"/>
<Typo word="رئیسه" find="رییسه" replace="رئیسه"/>
<Typo word="رئیس" find="رییس" replace="رئیس"/>
<Typo word="مسئله" find="مساله" replace="مسئله"/>
<Typo word="مسئله" find="مسأله" replace="مسئله"/>
<Typo word="همین‌جا" find="همین جا" replace="همین‌جا"/>
<Typo word="همین‌جا" find="همینجا" replace="همین‌جا"/>
<Typo word="همین‌طور" find="همینطور" replace="همین‌طور"/>
<Typo word="همین‌طور" find="همین طور" replace="همین‌طور"/>
<Typo word="همان‌جا" find="همان ?جا" replace="همان‌جا"/>
<Typo word="همان‌طور" find="همان ?طور" replace="همان‌طور"/>
<Typo word="هیچ‌کدام" find="هیچ ?کدام" replace="هیچ‌کدام"/>
<Typo word="هیچ‌کس" find="هیچ ?کس" replace="هیچ‌کس"/>
<Typo word="هیچ‌یک" find="هیچ ?یک" replace="هیچ‌یک"/>
<Typo word="همدیگر" find="هم دیگر" replace="همدیگر"/>
<Typo word="همدیگر" find="هم‌دیگر" replace="همدیگر"/>
<Typo word="آنچه" find="آن چه" replace="آنچه"/>
<Typo word="آنچه" find="آن‌چه" replace="آنچه"/>
<Typo word="چنانچه" find="چنان ?چه" replace="چنانچه"/>
<Typo word="چنان‌که" find="چنان ?که" replace="چنان‌که"/>
<Typo word="هیدروژن" find="ئیدروژن" replace="هیدروژن"/>
<Typo word="بعضاً" find="بعضن" replace="بعضاً"/>
<Typo word="غالباً" find="غالبن" replace="غالباً"/>
<Typo word="کاملاً" find="کاملن" replace="کاملاً"/>
<Typo word="احتمالاً" find="احتمالن" replace="احتمالاً"/>
<Typo word="اصلاً" find="اصلن" replace="اصلاً"/>
<Typo word="اشتباهاً" find="اشتباهن" replace="اشتباهاً"/>