ویکی‌سفر:راهنمای داوطلب/کارگروه ارزیابی

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
راهنمای داوطلب

راهنمای داوطلب از کاربران حرفه‌ای و تائید شده ویکی‌سفر است؛ که مسئولیت آموزش کاربران و ارتقای وضعیت کیفی صفحات ویکی‌سفر را بر عهده دارد و عملکرد آن اهمیت بسیاری دارد.

کارگروه ارزیابی