ویکی‌سفر:راهنمای داوطلب/معرفی

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
راهنمای داوطلب

راهنمای داوطلب از کاربران حرفه‌ای و تائید شده ویکی‌سفر است؛ که مسئولیت آموزش کاربران و ارتقای وضعیت کیفی صفحات ویکی‌سفر را بر عهده دارد و عملکرد آن اهمیت بسیاری دارد.

معرفی گروه


هدف راهنمای داوطلب تشویق کاربران ویکی‌سفر به مشارکت گروهی است. در این راستا کاربران بر روی یک کار تیمی متمرکز شده و آن را به انجام می‌رسانند. کاربرانی که تجربه بیشتری داشته باشند به سایر کاربران کمک می‌کنند.


  • آی پی‌ها را بر ساخت حساب کاربری تشویق نمائید که برای این کار از الگوی خوشآمدگویی آی‌پی‌ها استفاده نمائید. البته می‌توانید ویرایشات آی‌پی‌ها را اینجا پیدا نمائید.