ویکی‌سفر:راهنمای داوطلب/راهنما

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
راهنمای داوطلب

راهنمای داوطلب از کاربران حرفه‌ای و تائید شده ویکی‌سفر است؛ که مسئولیت آموزش کاربران و ارتقای وضعیت کیفی صفحات ویکی‌سفر را بر عهده دارد و عملکرد آن اهمیت بسیاری دارد.

راهنمای گروه

مراحل کار

به طور کلی پاسداری از ویکی‌سفر در چهار مرحله انجام می‌شود:

  • آموزش کاربران جدید
  • اصلاح ویرایش‌های غیراستاندارد کاربران جدید با اضافه نمودن الزامات مقاله استاندارد
  • آماده‌سازی مقالات خوب برای صفحه اول
  • ترجمه قوانین و سیاست‌ها از ویکی انگلیسی
  • تشویق کاربران به ویرایش‌های استاندارد در ویکی‌سفر

مودب باشید برخورد شما با فردی که ویرایش نامناسب دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. سعی کنید طوری برخورد کنید که موجب آموزش فرد، و اصلاح ویرایش‌های بعدی وی شود.