راینلاند-فالتس

From ویکی‌سفر
اروپا > اروپای مرکزی > آلمان > راینلاند-فالتس
Jump to navigation Jump to search

ایالت راینلاند-فالتس در غرب آلمان قرار دارد. ماینتس پایتخت این ایالت است.

نواحی[edit]

شهرها[edit]

سایر مقاصد[edit]

درک[edit]

گفتگو[edit]

واردشدن[edit]

چرخیدن[edit]

دیدن[edit]

انجام‌دادن[edit]

خوردن[edit]

آشامیدن[edit]

امن بودن[edit]

بعدی[edit]

WV-cl-2.svg این راهنمای مسافرت به ناحیه راینلاند-فالتس است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!