الگو:سرصفحه

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
سرصفحه

نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد ساده: {{سرصفحه|نام تصویر}}

 • برای استفاده از بنر پیش‌فرض، که نام صفحه و فهرست محتویات را روی تصویر پیش‌فرض نمایش می‌دهد از {{سرصفحه}} به تنهایی استفاده کنید.
 • نام تصویر: نام تصویر را بدون پیشوند «File:» و یا «پرونده:» برای استفاده در سرصفحه به عنوان بنر وارد کنید. تصاویر باید نسبت اندازهٔ ۷ به ۱ داشته باشند، ترجیحاً اندازه عکس باید ۲۱۰۰ در ۳۰۰ باشد و یا حداقل ۱۸۰۰ پیکسل پهنا داشته باشد.

سفارشی‌سازی بنر: {{سرصفحه| نام تصویر | متن تصویر = متن تصویر | نام صفحه = نام صفحه | ابهام زدایی = بله | ستاره = بله | مبم = بله | مسبم = بله | مکشبم = بله | یونسکو = بله }}

الگو، گزینه‌های مقابل را دارد:

 • متن تصویر: پیشنهاد شده. برای اینکه هنگامی موس روی تصویر می‌آید، توضیحات مربوط به تصویر نمایش یابد، متن تصویر را وارد کنید.
 • نام صفحه: اختیاری. هنگامی که می‌خواهید عنوان نمایشی در سرصفحه با نام صفحه متفاوت باشد از این گزینه استفاده کنید.
 • ابهام زدایی: اختیاری. Displays a disambiguation icon in the banner (a question mark) and the disambiguation hatnote after the banner. Enter disambig=yes if the name of the disambiguation page is page name (disambiguation). Enter disambig=disambiguation page name if the disambiguation page name is different from the current page name.
 • ستاره: اختیاری. Enter star=yes if the guide is a Star article. This displays the Star article symbol in the top right corner.
 • مبم: اختیاری. Enter dotm=yes if the guide is a previous Destination of the month. This displays the DotM symbol in the top right corner.
 • مکشبم: اختیاری. Enter otbp=yes if the guide has been featured on Off the beaten path. This displays the OtBP symbol in the top right corner.
 • مسبم: اختیاری. Enter ftt=yes if the guide has been a Featured travel topic. This displays the Ftt symbol in the top right corner.
 • یونسکو: اختیاری. Enter unesco=yes if the guide is or describes a site on the UNESCO World Heritage list. Only the lowest level guides in the hierarchy should be tagged (ie, Sydney/City Centre for the Opera House, not Sydney). This displays the World Heritage symbol in the top right corner and adds a category.
 • TOC box: Optional. Enter box=black for the TOC to appear in a translucent black box with white type. Enter box=white for the TOC to appear in a translucent white box with black type. Enter nothing for the default solid grey box with black type.
 • notoc: Optional. Enter notoc=true to stop the TOC being included in the banner and for the entire TOC to be shown within the article instead. Mainly to be used on articles with lots of sections.
 • index: Optional. Enter index=yes for banners on title/index pages or pages in other main namespace article categories which do not always get banners.
 • fop: Optional. Enter fop=yes for freedom-of-panorama banners which are not allowed on Commons, to remove them from applicable maintenance categories