ویکی‌سفر:مقاله‌های ستاره

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
(تغییرمسیر از ویکی‌سفر:Star articles)

مقاله ستاره‌دار در ویکی‌سفر به آن مقاله‌ای می‌گویند که از نظر وضعیت کامل باشد. این وضعیت مطلوب ویکی‌سفر است. نه تنها نیازی ندارید به راهنمای دیگری مراجعه کنید بلکه هیچ دلیلی ندارد که بخواهید چنین کاری انجام دهید، چون همه چیز هست.

مقاله ستاره‌دار

مقالات ستاره‌دار نشاندهنده عالی‌ترین آثار در ویکی‌سفر هستند. اما مقالات این چنینی به خودی خود ساخته نمی‌شوند بلکه نیاز است که با کار کردن بر روی مقالات، آن‌ها را به این سطح رسانید. اگر می‌خواهید خود را در انجام این کار محک بزنید یک مقاله را انتخاب کنید و آن را زیر ویرایش ببرید.


They meet Wikivoyage's criteria for perfection, and are at least competitive with the best of existing travel guides to the destination, and at best they exceed all competition. Star articles have perfect spelling and grammar and the prose is lively. All listings match our manual of style. Star articles articles are those we hold up as examples of just how great a Wikivoyage article can become.

See also: Stub articles, Outline articles, Usable articles, Guide articles.

Identification[ویرایش]

The criteria for what makes a "star" article varies depending on what the subject is. For example, an article about a city must have lots of good hotel and restaurant listings, but that doesn't make sense for an article about an entire region, which should instead have a listing of the cities in that region. Obviously the criteria for a travel topic or phrasebook would be different. See Project:Article status for an overview of article status criteria, or the following links for star criteria for specific article types:

A complete list of all current "star" articles can be found in Category:مقاله‌های ستاره (organized by title) and at Star articles (organized by geography).

What to do with them[ویرایش]

Nominate them[ویرایش]

If you find an article that meets the criteria for "star" but hasn't been tagged as such, or if you improve an article to the point that it qualifies, please nominate it at Wikivoyage:Star nominations. Following a rigorous nomination process, it could be promoted to star status.

When you nominate an article, make sure to change its status rating to {{starnomination}}. If its promoted, you should tag it as such. Unlike the "stub" and "outline" tags, which are generic enough to apply to any kind of article, we have different tags for the different kinds of articles. For example, the tag for a star about a city looks like this: {{starcity}} which makes this appear on the page:

این راهنمای مسافرت به شهر مقاله‌های ستاره است. وضعیت ستاره را دارد . مقاله‌ای با کیفیت بالا که با نقشه‌ها، تصاویر و اطلاعات عالی تکمیل شده است. اگر شما می‌دانید که چیزی تغییر کرده است، لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!


The other kinds of "star" tags are {{starregion}}, {{starcountry}}, {{starpark}}, {{startopic}}, {{starphrasebook}}, and {{staritinerary}}.

این راهنمای مسافرت به ناحیه مقاله‌های ستاره است. وضعیت ستاره را دارد . مقاله‌ای با کیفیت بالا که با نقشه‌ها، تصاویر و اطلاعات عالی تکمیل شده است. اگر شما می‌دانید که چیزی تغییر کرده است، لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
این راهنمای مسافرت به کشور مقاله‌های ستاره است. وضعیت ستاره را دارد . مقاله‌ای با کیفیت بالا که با نقشه‌ها، تصاویر و اطلاعات عالی تکمیل شده است. اگر شما می‌دانید که چیزی تغییر کرده است، لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
این راهنمای مسافرت به پارک مقاله‌های ستاره است. وضعیت ستاره را دارد . مقاله‌ای با کیفیت بالا که با نقشه‌ها، تصاویر و اطلاعات عالی تکمیل شده است. اگر شما می‌دانید که چیزی تغییر کرده است، لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
این موضوع سفر درباره مقاله‌های ستاره است. وضعیت ستاره را دارد . تمام موضع را با اطلاعات عالی و تصاویر پوشش می‌دهد. اگر شما می‌دانید که چیزی تغییر کرده است، لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
این مقاله‌های ستاره است. وضعیت ستاره را دارد . این یک عبارت‌نامهٔ ستاره است. همهٔ موضوع‌های محتمل در سفر را با اطلاعات کامل و تصاویر پوشش می‌دهد. اگر شما می‌دانید که چیزی تغییر کرده است، لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
این برنامه سفر، مقاله‌های ستاره است. وضعیت ستاره را دارد . تمام مسیر را با اطلاعات عالی و تصاویر پوشش می‌دهد. اگر شما می‌دانید که چیزی تغییر کرده است، لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!


You can add one of these messages at the bottom of the page. This tells readers that this article should be all they'll need to plan their visit... but acknowledges that there's always room for improvement (and updates) and invites them to make the article even better.

Improve them[ویرایش]

The specific criteria vary depending on the kind of article (i.e. city, country, etc.) but a star article is as good as it gets. However, this doesn't mean that you shouldn't plunge forward to add your latest discovery at a destination. However, as coverage in a star article is essentially complete, only add listings that really add something new to the article in question and shouldn't be left out.

Fix mistakes[ویرایش]

If you spot a mistake or something that is not up-to-date in a "star" article, plunge forward! If there are mistakes or irregularities in a star article, they should always be fixed, rather than the article being demoted. If an article's quality is beyond repair, or fixing it would take an immense effort, a de-star nomination process could be started at Wikivoyage:Star nominations. If you decide to nominate an article for de-starring, make sure to the article with {{destarnomination}} until the process is finished.