ویکی‌سفر:به جلو پیش بروید

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
میانبر:
پیش به جلو!

مسافر شدن نیاز به این دارد که بردبار، شجاع، خودنگهدار و مطمئن رفتار کنید. ویکی‌سفری شدن نیاز به این دارد که شما این ویژگی‌ها را در خود بپرورانید. از شما می‌خواهیم که به پیش بتازید و از پدیدآوردن، ویرایش کردن و تصویر اضافه کردن به مقالات ویکی‌سفر نهراسید. شما هر مقاله‌ای را که خواستید می‌توانید ویرایش کنید.


به جلو پیش رفتن یعنی اینکه:

  • قاطع باشید. به دانش و تجربه شخصی خودتان اعتماد کنید. خیلی از افرادی که در ویکی‌سفر همکاری می‌کنند، «متخصص مسافرت» نیستند پس دلیلی وجود ندارد از اینکه خیلی خوب نمی‌نویسید نگران باشید. ما به کمک شما نیاز داریم.
  • کاری را که درست است انجام بدهید. حتما نباید در اولین ویرایش‌تان یک مقاله کامل و بی عیب ارائه بدهید. فقط یک مشارکت آنی داشته باشید و در صورتی که مقاله قبلاً ایجاد نشده است، یک چهارچوب پایه‌ای به آن بیفزایید.

هر چه می‌توانید انجام بدهید، بقیه را بگذارید سایرین انجام بدهند. این روش کار ویکی‌سفر است.اولین مقاله تان را آغاز کنید