مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons.js

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نکته: پس از ذخیره کردن ممکن است برای دیدن تغییرات نیاز باشد که حافظهٔ نهانی مرورگر خود را پاک کنید.

  • فایرفاکس / سافاری: کلید Shift را نگه دارید و روی دکمهٔ Reload کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 یا Ctrl-R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-R)
  • گوگل کروم: کلیدهای Ctrl+Shift+R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-Shift-R)
  • اینترنت اکسپلورر: کلید Ctrl را نگه‌دارید و روی دکمهٔ Refresh کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 را با هم فشار دهید
  • اپرا: بروید به Menu → Settings (Opera → Preferences on a Mac) and then to Privacy & security → Clear browsing data → Cached images and files.
// <nowiki> // DON'T REMOVE THIS LINE EVER
/*jslint indent: 2, browser: true, white: true*/
/*global jQuery, mediaWiki, persianWikiTools, autoEd*/
/* above functions are coming from [[MediaWiki:Gadget-Extra-Editbuttons-autoed.js]] */
/**
 * UI code for Persian tools
 * Tests: [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-tests.js]] [[وپ:تست]]
 * See also:
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persiantools.js]]
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persianwikitools.js]]
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-dictionary.js]]
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-autoed.js]]
 */
window.extraeditbuttons = {
	// ابزار در حالت نمایش
	/**
	 * Fetch a page
	 */
	loadPage: function (title) {
		return new mw.Api().get({
			action: 'query',
			prop: 'revisions',
			titles: title,
			rvprop: 'content',
			format: 'json'
		}).then(function (data) {
			return $.map(data.query.pages, function (value) { return value; })[0].revisions[0]['*'];
		});
	},

	/**
	 * Save a page
	 */
	savePage: function (title, text, summary) {
		return new mw.Api().post({
			action: 'edit',
			title: title,
			text: text,
			summary: summary,
			nocreate: '',
			minor: '',
			token: mw.user.tokens.get('editToken')
		});
	},

	/**
	 * Load and save a page 
	 */
	loadSavePage: function (editorDelegate, summary) {
		return extraeditbuttons.loadPage(mw.config.get('wgPageName')).then(function (text) {
			return extraeditbuttons.savePage(mw.config.get('wgPageName'), editorDelegate(text), summary);
		});
	},

	/*if (mw.config.get('wgAction') === 'view' &&
			mw.config.get('wgIsArticle') &&
			mw.config.get('wgPageName') !== 'صفحهٔ_اصلی') {
		$.when($.ready, mw.loader.using('jquery.ui.dialog')).then(function () {
			$('#ca-abar-abzar').remove();
			if ($('#mw-imagepage-nofile, #noarticletext').length !== 0 ||
					mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 6 ||
					mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 8) {
				return;
			}
			$(mw.util.addPortletLink('p-views', '#', 'ابرابزار', 'ca-abar-abzar')).click(function (e) {
				e.preventDefault();
				$(
					'<div><div>مطمئنید می\u200cخواهید ویرایشی خودکار جهت اصلاح متن این صفحه به کمک ابرابزار داشته باشید؟</h6><br><br>بعد از انجام ویرایش باید ویرایش انجام‌شده را از نظر درستی بررسی کنید <b>زیرا مسئولیت تغییرات ابرابزار با شماست!</b></div>'
				).dialog({
					modal: true,
					title: 'ابرابزار',
					resizable: false,
					buttons: {
						'بله': function () {
							extraeditbuttons.loadSavePage(
								persianWikiTools.superTool,
								'/' + '* ویرایش به وسیلهٔ [[' + (mw.config.get('wgServerName') !== 'fa.wikipedia.org' ? ':w:fa:' : '') + 'وپ:ابرابزار|ابرابزار]] *' + '/'
							).then(function (data) {
								if (data.error) {
									mw.notify('ویرایش موفقیت آمیز نبود: ' + data.error.info);
								} else if (data.edit && data.edit.result === 'Success') {
									if (data.edit.nochange !== undefined) {
										mw.notify('تغییری در صفحه ایجاد نشد.');
									} else {
										mw.notify('ویرایش با موفقیت انجام پذیرفت');
										// Loading diff page
										window.location = new mw.Uri(mw.config.get('wgScript')).extend({
											title: mw.config.get('wgPageName'),
											diff: data.edit.newrevid
										});
									}
								} else {
									mw.notify('ویرایش در صفحه موفقیت‌آمیر نبود.');
								}
							}, function (error) {
								mw.notify(error);
							});
							$(this).dialog("close");
						},
						'خیر': function () {
							$(this).dialog("close");
						}
					},
					close: function () {
						$(this).remove();
					}
				});
			});
		});
	}*/


	// ابزار در حالت ویرایش
	/**
	 * Adds edit summary
	 */
	addEditSummary: function (summaryText, replaceSummary) {
		if (summaryText === '') {
			return;
		}
		var summary = $('.editOptions #wpSummary'), summaryPrefix = '', pos;
		if (summary.length === 0) {
			return;
		}
		if (summary.val().indexOf('*/ ') > -1) {
			pos = summary.val().indexOf('*/ ');
			summaryPrefix = summary.val().substr(0, pos + 3);
		}
		if (replaceSummary) {
			summary.val(summaryPrefix + summaryText);
		} else {
			if (summary.val() === summaryPrefix) {
				summary.val(summary.val() + summaryText);
			} else {
				if (summary.val().indexOf(summaryText) === -1) { // do not repeat in edit summary
					summary.val(summary.val() + '، ' + summaryText);
				}
			}
		}
	},

	/**
	 * Makes a simple button from parameters
	 */
	buttonGenerator: function (callback, summaryText, replaceSummary, image, title, alt, idSuffix) {
		function clickCallback(e) {
			e.preventDefault();
			callback();
			addEditSummary(summaryText, replaceSummary);
		}
		var button = $('<span>', { id: 'persian-wiki-tools-' + idSuffix }).click(clickCallback).append(
			$('<img>').attr({
				src: image,
				title: title,
				alt: alt
			}).on("error", function () {
				button.replaceWith($('<button>', { text: alt }).click(clickCallback));
			})
		);
		return button[0];
	},

	addButton: function (callback, summaryText, replaceSummary, image, title, alt, idSuffix) {
		function clickCallback() {
			callback();
			extraeditbuttons.addEditSummary(summaryText, replaceSummary);
		}
		$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
				'section': 'persiantools',
				'group': 'main',
				'tools': {
						idSuffix: {
								label: title, // or use labelMsg for a localized label, see above
								type: 'button',
								icon: image,
								action: {
										type: 'callback',
										execute: clickCallback,
								}
						}
				}
		} );
	},

	/**
	 * Applies the string functions defined below to the
	 * selected text in the edit box. If no text is selected, applies
	 * the function to the whole contents of edit box.
	 */
	applyOnSelection: function (callback) {
		var txtarea, range, startPos, endPos, selText;
		if (document.getElementById('editform')) {
			txtarea = document.getElementById('wpTextbox1');
		} else if (document.getElementById('wpNewTitleMain')) {
			txtarea = document.getElementById('wpNewTitleMain');
		} else {
			return;
		}
		if (document.selection && document.selection.createRange) { // IE/Opera
			// get current selection	
			txtarea.focus();
			range = document.selection.createRange();
			selText = range.text;
			if (selText) {
				range.text = callback(selText);
				range.select();
			} else {
				txtarea.value = callback(txtarea.value);
			}
		} else if (txtarea.selectionStart || txtarea.selectionStart === 0) { // Mozilla
			// get current selection
			txtarea.focus();
			startPos = txtarea.selectionStart;
			endPos = txtarea.selectionEnd;
			selText = txtarea.value.substring(startPos, endPos);
			// insert tags
			if (selText) {
				txtarea.value = txtarea.value.substring(0, startPos) + callback(selText) + txtarea.value.substring(endPos, txtarea.value.length);
				txtarea.selectionStart = startPos + selText.length;
				txtarea.selectionEnd = txtarea.selectionStart;
			} else {
				txtarea.value = callback(txtarea.value);
			}
		}
	},
	init: function() {
		$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
			'sections': {
				'persiantools': {
					'type': 'toolbar',
					'label': 'ابزارها',
				}
			}
		} );
		$( '#wpTextbox1' ).wikiEditor( 'addToToolbar', {
			'section': 'persiantools',
			'groups': {
				'main': {
					'label': ''
				}
			}
		} );
		
		// Buttons that FIX wikitext
		/* ی ک */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () { extraeditbuttons.applyOnSelection(persianTools.toStandardPersianCharacters); },
			'اصلاح نویسه\u200cهای عربی',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Button_YehKeh.png',
			'اصلاح ی و ک',
			'ی و ک',
			'YehKeh'
		);

		/* فاصلهٔ مجازی */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () { extraeditbuttons.applyOnSelection(persianWikiTools.wikiApplyZwnj); },
			'اصلاح فاصلهٔ مجازی',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/d/d0/Button_ZWNJ.png',
			'فاصلهٔ مجازی',
			'فاصلهٔ مجازی',
			'ZWNJ'
		);

		/* اصلاح نویسه‌ها و حالت‌های غیراستاندارد */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () { extraeditbuttons.applyOnSelection(persianWikiTools.wikiApplyOrthography); },
			'اصلاح نویسه',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/9/94/Button_non_standard.png',
			'اصلاح نویسه‌ها و حالت‌های غیراستاندارد',
			'اصلاح نویسه‌ها و حالت‌های غیراستاندارد',
			'apply-orthography'
		);

		/* اصلاح ارقام */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () { extraeditbuttons.applyOnSelection(persianWikiTools.wikiTextDigitsToPersian); },
			'اصلاح ارقام',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/4/4a/Button_numbers.png',
			'اصلاح ارقام',
			'ارقام',
			'numbers'
		);

		/* اصلاح ارقام مخصوص صفحه انتقال */
		/*var move_tools1 = extraeditbuttons.buttonGenerator(
			function () { extraeditbuttons.applyOnSelection(persianWikiTools.wikiConvertToPersianCharacters); },
			'اصلاح ارقام',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/4/4a/Button_numbers.png',
			'اصلاح ارقام',
			'ارقام',
			'numbers'
		);*/

		/* یونیکد نشانی وب */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () { extraeditbuttons.applyOnSelection(persianWikiTools.wikiUrlMinifier); },
			'اصلاح نشانی وب',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/b/ba/Button_decode_URI.png',
			'یونی\u200cکدسازی نشانی\u200cها',
			'یونی\u200cکدسازی',
			'decode-URI'
		);

		/* اصلاح علامت @ */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				extraeditbuttons.applyOnSelection(function (text) {
					return text.replace(/(\S+?)@(\S+?)/g, '$1{{at}}$2');
				});
			},
			'اصلاح @',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/7/7f/Button_at_sign.png',
			'اصلاح علامت @',
			'@',
			'at-sign'
		);

		/* ابرابزار */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				extraeditbuttons.applyOnSelection(persianWikiTools.superTool);
			},
			'ابرابزار',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fc/Button_super_tool.png',
			'ابرابزار',
			'ابرابزار',
			'super-tool'
		);

		/* ابزار املا */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () { extraeditbuttons.applyOnSelection(persianWikiTools.wikiDictation); },
			'اصلاح املا',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Button_Dictation-fa.png',
			'املا',
			'املا',
			'dictation'
		);

		/* ابرابزار مخصوص صفحه انتقال */
		var move_tools2 = extraeditbuttons.buttonGenerator(
			function () {
				extraeditbuttons.applyOnSelection(persianWikiTools.superToolMove);
			},
			'ابرابزار',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fc/Button_super_tool.png',
			'ابرابزار',
			'ابرابزار',
			'super-tool'
		);

		/* اصلاحات قراردادن نقطه */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () { extraeditbuttons.applyOnSelection(persianWikiTools.wikiPunctuation); },
			'اصلاح سجاوندی',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/e/ed/Button_punctuation.png',
			'نقطه\u200cگذاری',
			'نقطه\u200cگذاری',
			'punctuation'
		);

		// Buttons that add tags
		/* برچسب ویکی\u200cسازی */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('{{ویکی\u200cسازی}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
			},
			'برچسب ویکی\u200cسازی',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/3/38/Button_wikify.png',
			'برچسب ویکی\u200cسازی',
			'ویکی\u200cسازی',
			'wikify'
		);*/

		/* بدون منبع */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('{{بدون منبع}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
			},
			'برچسب منبع',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/8/8a/Button_no_source_fa.png',
			'برچسب بدون منبع',
			'بدون منبع',
			'no-source'
		);*/

		/* حذف سریع */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				var temp = $('#wpTextbox1').val();
				$('#wpTextbox1').val('');
				mw.toolbar.insertTags('{{حذف سریع|', '}}\n' + temp, 'معیار');
			},
			'حذف سریع',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/c/c1/Button_delete_vote.png',
			'برچسب حذف سریع',
			'حذف سریع',
			'delete-vote'
		);

		/* حذف زماندار */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				var temp = $('#wpTextbox1').val();
				$('#wpTextbox1').val('');
				mw.toolbar.insertTags('{{جا:حذف زمان\u200cدار|', '}}\n' + temp, 'معیار');
			},
			'حذف زمان\u200cدار',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Button_attendre.png',
			'برچسب حذف زمان\u200cدار',
			'حذف زمان\u200cدار',
			'attendre'
		);*/

		/* منبع تصویر نامعلوم */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('{{منبع تصویر نامعلوم}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
			},
			'برچسب منبع',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/5/59/Button_image_source.png',
			'برچسب منبع تصویر نامعلوم',
			'منبع تصویر نامعلوم',
			'image-source'
		);*/

		/* حق تکثیر تصویر نامعلوم */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('{{جا:حق تکثیر تصویر نامعلوم}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
			},
			'برچسب حق تکثیر',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/7/7e/Button_image_copyright.png',
			'برچسب حق تکثیر تصویر نامعلوم',
			'حق تکثیر تصویر نامعلوم',
			'image-copyright'
		);*/

		/* تمیزکاری */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('{{تمیزکاری}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
			},
			'برچسب تمیزکاری',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Button_broom.png',
			'برچسب تمیزکاری',
			'تمیزکاری',
			'broom'
		);*/

		/* اخطار نگاره */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('');
				mw.toolbar.insertTags(
					'{{جا:اخطار نگاره|',
					'}}',
					'نگاره'
				);
			},
			'برچسب نگاره',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Button_aviso.png',
			'اخطار نگاره',
			'اخطار نگاره',
			'aviso'
		);*/

		/* حق تکثیر مشکوک */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('{{حق تکثیر مشکوک}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
			},
			'برچسب حق تکثیر',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/c/c7/Button_Sus.png',
			'برچسب حق تکثیر مشکوک',
			'حق تکثیر مشکوک',
			'sus'
		);*/

		/* نقض حق تکثیر */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('');
				mw.toolbar.insertTags(
					'{{Ambox
|type = delete
|image = [[File:Copyvio icon.svg|40px]]
|text = '''این صفحه حاوی محتوای مشکوک به نقض حق تکثر است.'''{{سخ}}محتوای مورد نظر کپی شده از:[{{{1}}}]. اگر شما از این موضوع اطلاع دارید لطفاً به ما خبر دهید [[{{NAMESPACE}} بحث:{{PAGENAME}}|صفحه بحث]]. لطفاً مطابق با سیاستها و رهنمودها ویرایش کنید و در ویکی‌سفر قرار دهید}}{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Wikivoyage:Template index||[[رده:نقض حق تکثیر]]}}',
					'نشانی اینترنتی'
				);
			},
			'برچسب حق تکثیر',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/6/6f/Button_CopyR.png',
			'برچسب نقض حق تکثیر',
			'نقض حق تکثیر',
			'copyr'
		);*/

		/* لحن نامناسب */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('{{لحن نامناسب}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
			},
			'برچسب لحن',
			false,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fc/Button_Tone.png',
			'برچسب لحن نامناسب',
			'لحن',
			'tone'
		);*/

		// Buttons that help with wiki writing
		/* تغییر جهت */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1, #wpNewTitleMain, .ace_editor').css({
					'text-align': 'start',
					'direction': $('#wpTextbox1, #wpNewTitleMain').css('direction') === 'rtl' ? 'ltr' : 'rtl'
				});
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/d/d0/Button_toggle_dir.png',
			'تغییر جهت جعبهٔ ویرایش',
			'تغییرجهت',
			'toggle-dir'
		);

		/* پیوند درونی */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				mw.toolbar.insertTags('[[', ']]', 'مقاله');
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/d/d0/Button_in_wikify.png',
			'پیوند',
			'پیوند',
			'wikify'
		);

		/* متن خطخورده */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				mw.toolbar.insertTags('<s>', '</s>', 'متن خط خورده');
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Button_strike.png',
			'متن خط\u200cخورده',
			'متن خط\u200cخورده',
			'strike'
		);

		/* توضیح */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				mw.toolbar.insertTags('<!--', '-->', 'توضیح');
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Button_hide_comment.png',
			'توضیح',
			'توضیح',
			'hide-comment'
		);

		/* ملزومات مقاله */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				mw.toolbar.insertTags('== جستارهای وابسته ==\n\n== منابع ==\n{{پانویس}}', '', '');
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Add_note.jpg',
			'ملزومات مقاله',
			'ملزومات مقاله',
			'add-note'
		);*/

		/* خوشامدید */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				mw.toolbar.insertTags(
					'== خوش‌آمدید ==
{| style="color: #88888; background-color: #ffffff; border: 1px solid #3fb6ff; border-radius:10px;"
|rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding: 5px;" |
|style="width: 100%; font-size: large; padding: 3px 12px 0 3px; height: 1.5em;" |سلام «{{BASEPAGENAME}}»،
|-
|style="vertical-align: middle; padding: 10px; border-top: 1px solid gray;" |[[پرونده:Wikivoyage-Logo-v3-fa.svg|200px|left]]
به [[ویکی‌سفر:درباره|ویکی‌سفر]] [[الگو:خوشامدید|خوش‌آمدید]]! امیدوارم که از اینجا خوشتان بیاید و تصمیم به ماندن بگیرید.
لطفاً نگاهی به [[ویکی‌سفر:راهنمای سریع|راهنمای سریع]]، [[ویکی‌سفر:کپی‌لفت|کپی‌لفت]] و [[ویکی‌سفر:سیاست‌ها|سیاست‌ها و دستورالعمل‌های]] ما بیندازید؛ و از دیدن صفحه‌های [[ویکی‌سفر:به جلو پیش روید|به جلو پیش روید]] و [[ویکی‌سفر:چگونه یک صفحه را ویرایش کنیم؟|چگونه یک صفحه را ویرایش کنیم]] نیز غافل نشوید.
حتماً [[ویکی‌سفر:شیوه‌نامه|شیوه‌نامهٔ]] ما را، به‌ویژه [[ویکی‌سفر:الگوهای مقاله|الگوهای مقاله]] را بخوانید تا با روش کار آشنا شوید.{{سخ}}اگر هم تازه به جامعهٔ ویکی پیوستید، از صفحه [[ویکی‌سفر:نشانه‌گذاری|نشانه‌گذاری]] برای نحوه قالب‌بندی متن و تصاویر در یک مقاله، کمک بگیرید. در صورتی که سوال یا پیشنهادی داشتید لطفاً آن را در [[ویکی‌سفر:دفتر گردشگری]] مطرح نمائید.

فراموش نکنید که در '''صفحه‌های بحث''' و در انتهای هر پیام که می‌نویسید نام خود را با چهار علامت مدک امضا کنید (<nowiki>~~~~</nowiki>)، تا نام شما به همراه تاریخ به عنوان امضا درج شود. لطفاً به هیچ وجه در ''مقاله‌ها'' امضا نکنید.

{{#ifexist:کاربر:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1}}||برای شروع می‌توانید صفحهٔ کاربری خود را <span class="plainlinks">[{{fullurl:کاربر:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1}}|action=edit&redlink=1&preload=الگو:پیش‌بارگیری_صفحه_کاربری}} '''ایجاد کنید'''.]</span>}}

{| style="margin: 2em auto; text-align: center;"
|-
| [[File:RahVigGard2.png|175px|link=ویکی‌سفر:راهنمای ویژه گردشگری]]
| valign="middle" width="270" style="padding-top: 0.5em;" | [[ویکی‌سفر:راهنمای ویژه گردشگری|<b style="font-size: 180%; color: Red;">''راهنمای گردشگری!''</b>]]{{سخ}}<p style="font-size: 115%;">'' [[ویکی‌سفر:راهنمای ویژه گردشگری|شما هم راهنمای ویژه گردشگری ویکی‌سفر باشید]]..''</p><small>[[کاربر:Krinkle|Krinkle]] ([[بحث کاربر:Krinkle|بحث]]) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۲:۵۸ (UTC)</small>
|}

-----------
{{ویکی‌سفر:پیام فوری}}
'''لینک‌های مهم: '''[[ویژه:تغییرات اخیر|تغییرات اخیر]]{{•}} [[ویکی‌سفر:دفتر گردشگران|دفتر گردشگران]]{{•}} [[ویکی‌سفر:نشر مسافران|نشر مسافران]]{{•}} [[ویکی‌سفر:راهنمای سریع|راهنمای سریع]]{{•}} [[ویکی‌سفر:پلیس|حفاظت از ویکی‌سفر]]{{•}} [[ویکی‌سفر:راهنمای داوطلب|راهنمای داوطلب]]{{•}} [[ویکی‌سفر:تابلوی اعلانات مدیران|تابلوی اعلانات مدیران]]{{•}} [//upload.wikimedia.org/wikivoyage/fa/b/b2/Moarefi.pdf پمفلت راهنما]{{•}}[[ویکی‌سفر:میلینگ لیست|عضویت در خبرنامه]]

باز هم خوش‌آمد می‌گویم. شاد باشید!

<div style="display: block; text-align: left;">[[کاربر:Krinkle|Krinkle]] ([[بحث کاربر:Krinkle|بحث]]) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۲:۵۸ (UTC)
|}
',
					'',
					''
				);
			},
			'خوشامدگویی',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Smilies_Alien_cool.png',
			'خوشامدگویی',
			'خوشامد',
			'alien-cool'
		);

		/* چپچین */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				mw.toolbar.insertTags(
					'{{چپ\u200cچین}}\n',
					'\n{{پایان چپ\u200cچین}}',
					'متن چپ\u200cچین\u200cشده'
				);
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ea/Button_align_left.png',
			'چپ\u200cچین\u200cکردن متن',
			'چپ\u200cچین',
			'align-left'
		);

		/* اندیس بالا */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				mw.toolbar.insertTags('<sup>', '</sup>', 'اندیس');
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/Button_upper_letter.png',
			'اندیس بالا',
			'اندیس بالا',
			'upper-letter'
		);

		/* اندیس پایین */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				mw.toolbar.insertTags('<sub>', '</sub>', 'اندیس');
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Button_lower_letter.png',
			'اندیس پایین',
			'اندیس پایین',
			'lower-letter'
		);

		/* تغییرمسیر */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val('');
				mw.toolbar.insertTags(
					'#تغییرمسیر [[',
					']]',
					'پیوند'
				);
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c8/Button_redirect.png',
			'تغییرمسیر',
			'تغییرمسیر',
			'redirect'
		);

		/* سال میلادی */
		/*extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				mw.toolbar.insertTags(
					'[[',
					' (میلادی)|]]',
					'سال'
				);
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/a/a7/Button_cal.png',
			'سال میلادی',
			'میلادی',
			'cal'
		);*/

		/* مرتبسازی */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				extraeditbuttons.applyOnSelection(persianTools.persianSortText);
			},
			'',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/3/33/Button_sort.png',
			'مرتب\u200cسازی بر اساس الفبا',
			'مرتب\u200cسازی',
			'sort'
		);

		/* شد! */
		extraeditbuttons.addButton(
			function () {
				$('#wpTextbox1').val($('#wpTextbox1').val() + '\n:{{شد}} [[کاربر:Krinkle|Krinkle]] ([[بحث کاربر:Krinkle|بحث]]) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۲:۵۸ (UTC)');
			},
			'شد',
			true,
			'//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Button_check.png',
			'شد',
			'شد',
			'check'
		);
		
		var NewTitle = $('#wpNewTitleMain');
		if (NewTitle){
			var span = $("<span/>");
			//span.append(move_tools1);
			span.append(move_tools2);
			span.insertBefore(NewTitle);
		}
		var tab_persiantools = $('.tab-persiantools a');
		if(tab_persiantools[0])
		{
			tab_persiantools = $(tab_persiantools[0]);
			if(!tab_persiantools.hasClass('current'))
			{
				$(tab_persiantools[0]).click();
			}
		}
	},
};
$(function(){
	mw.loader.using( [ 'ext.wikiEditor' ], function () {
		$(document).ready( extraeditbuttons.init );
	});
});